علم و عرفان

Near Death Experiences: The Journey of the Soul
Laura Eisenhower on Restoring the Divine Feminine
Dr. Konstantin Korotkov:Seeing the Unseen With Electrophotonics - P1/3
ستفن باست: افزایش آگاهی در مورد روابط انسان و موجودات فضایی
Peter Canova: Unraveling the Mysteries of Creation and the Sacred Feminine - P1/2
Jason Martell: Lost Knowledge from the Heavens - P1/2
فضانوردان باستانی: تاریخ دیدار بشقاب پرنده ها از زمین
Tai Chi: In Harmony With Science
پانه اندوف: پیام هایی از حلقه های کشتزار در مورد ۲۰۱۲ – قسمت ۱ از ۲ قسمت
هماهنگی و خودآگاهی از طریق صدای سیارات – قسمت ۱ از ۲ قسمت (به زبان آلمانی)
محقق پسیونیک پان آندوف: ارتباط با دنیاهای دیگر – قسمت ۱ از ۲ قسمت
دکتر جود کوریوان: بینش جدید از کائنات آگاه – قسمت ۱ از ۳ قسمت
مرور گسترده ی زندگی: دانیون برینکلی در مورد تجربیات نزدیک به مرگ - قسمت ۱ از ۲ قسمت
پروفسور دکتر اروین لاسلو: اخلاقیات و آگاهی جهانی
اسرار کائنات فاش شده توسط دلورس کانون محقق فراروانی – قسمت ۱ از ۳ قسمت
International Sites