افراد خوب، اعمال خوب

Dr. Habiba Sarabi: Afghanistan’s Peacemaking Governor (In Dari)
The Santa Shoebox Project: Celebrating the Giving Spirit of Christmas
راه ها باستانی و نیمب برای پیشرفت: روحیه کار کردن با یکدیگر
خوب بشینید تا نمایش خیابانی زندگی زیست سازگار را ببینید!
امید را نقاشی کردن: دمیتری روسئسکو ۶ ساله برای نجات نوزاد "اما" نقاشی می کند
Dr. Louise Pascale: Helping Afghan Children through Song (In Dari)
The Way to a Promising Future Lies in Nature: Pakistan’s Helga Ahmad (In Urdu)
Oxfam International: A Confederation of Humanitarians
Jerusalem Peacemakers: You and Me in the Circle of Love
Irish Aid in Zambia: Our Lady’s Hospice and Umoyo Day Center for Orphans - P1/2
پرنس ناصر رائول کماجو: حفاظت از حقوق بشر و طبیعت در کامرون (به زبان باسا)
المناره: فانوس ناصره برای افراد نابینا و با مشکلات بینایی - قسمت ۱ از ۲ قسمت (به زبان عربی)
Dr. Ted Ridoré: Spreading God's Love Through Teaching and Giving
مراقبت از آسمان: خدمات پزشکی هوایی سلطنتی استرالیا
برای جوانان سزاوار هندوستان: خانه نجات و زندگی امیدوارانه کودکان ال شادی (به زبان هندی)
International Sites