تبار شریف ما

Tibetan Buddhism: Compassion Is the Essence P1/2 (In Tibetan)
دکتر هالی رابرتس – کاشتن دانه های صلح و فضیلت شفقت آمیز با یک قلم - قسمت ۱ از ۲ قسمت
ذات مهربان آئین جین - فضیلت باستانی راهنمای زندگی های مدرن - قسمت ۱ از ۲ قسمت
Dr. Chris Foster and Mormons for Animals - P1/2
SERV - Society of Ethical and Religious Vegetarians - P1/2
Vegetarianism in Nepal: Interview with Culture Expert & Animal Advocate Dr. Govinda Tandon (In Nepali)
Venerable Thích Quảng Long of The Pureland Monastery: Buddhist Wisdom on Veg and Compassion
دهکده گیاهخواران امیریم در جلیل، اسرائیل – قسمت ۱ از ۲ قسمت (به زبان عبری)
Vegetarian Society of Kenya - Continuing and Widening a Compassionate Tradition - P1/2
شری ما – زندگی را عابدانه زندگی کنید
بیشتر از ۱۰۰ سال زندگی کردن! اسرار عمر طولانی در باما، چین - قسمت ۱ از ۲ قسمت (به زبان چینی)
تبار شریف ما
China's Mystical Wudang Mountains:Holy Land of Taoism and Cradle of Wudang Martial Arts - (In Chinese)
انجمن یکتاباور یونیورسالیست: قبول و احترام به زندگی - قسمت ۱ از ۲ قسمت
کلیسای مسیح اسن امروزی و فرقه رز آبی - قسمت ۱ از ۳ قسمت