سرگرمی های تعالی بخش

Happy New Year 2012 from the Supreme Master Ching Hai International Association & Friends
2011: A Year in Review
Sean Penn – Movie Icon and Committed Humanitarian
2011 Christmas Celebration with our Association Members and Friends
ماما رزی از مکزیک - همیشه در کنار کودکان (به زبان اسپانیایی)
متعهد به عشق: سائین ظهور، موسیقیدان صوفی از پاکستان - قسمت ۱ از ۲ قسمت (به زبان اردو)
آواهای سامبا - ماهیت موسیقیایی برزیل (به زبان پرتغالی)
تغییرات اقلیمی و راه حل ارگانیک وگان در رسانه ها
Dr. Ian Clarke – Bringing Health Care and Change to Uganda – P1/2
لی چون تام و جواهر برآوردنده آرزو - قسمت ۱ از ۳ قسمت (به زبان آولاکی)
آفریقای جنوبی – حفاظت از فوک ها
موزه تمدن ها در شانگ، کامرون (به زبان باسا)
Two Chilean Men, One Family, Many Grateful Lives (In Spanish)
Celebrating the Birthday of Guru Nanak Dev Ji (In Punjabi)
The Humble Valor of a Boy and a Trio of Teens
International Sites